SpStinet - vwpChiTiet

 

Lập Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Thành lập Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia (Hội đồng), là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn 2014 cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn; các chính sách lớn về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử;...

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, joomla phối hợp hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và triển khai thực hiện chương trình phát triển điện hạt nhân.

Đồng thời, triển khai hợp tác với các tổ chức quốc tế, các quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức khảo sát thực tiễn, thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cục Năng lượng Nguyên tử thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm giúp Hội đồng chuẩn bị chương trình công tác, kế hoạch làm việc và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng.
 
Nguồn: chinhphu.vn

Các tin khác: