SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của cốt thép đến độ cứng của phần tử bê tông cốt thép tứ giác trong trạng thái ứng suất phẳng

Đề tài do tác giả Nguyễn Đại Viên (Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế) thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của cốt thép đến ma trận độ cứng của phần tử bê tông cốt thép trong trạng thái ứng suất phẳng.

Việc dùng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích phi tuyến bê tông cốt thép có ưu điểm là các đặc tính phi tuyến của vật liệu, mối liên kết phi tuyến giữa bê tông và cốt thép, ảnh hưởng của vết nứt trong bê tông và ảnh hưởng của cốt thép.
Qua phân tích ma trận độ cứng của phần tử thép, tác giả cho rằng sự ảnh hưởng của cốt thép đến độ cứng của phần tử bê tông trong trạng thái ứng suất phẳng là đáng kể. Sự ảnh hưởng của cốt thép không những phụ thuộc vào diện tích mặt cắt ngang, mô đun đàn hồi và chiều dài thanh cốt thép mà còn phụ thuộc vào vị trí và phương của thép. Ngoài ra, mô hình cốt thép được sử dụng cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể.

BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả