SpStinet - vwpChiTiet

 

Lâm Đồng: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo đối với cây cà phê vối

Vừa qua, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo đối với cây cà phê vối tại Lâm Đồng" do Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng chủ trì thực hiện trong kế hoạch KH&CN năm 2011.
 

Hình minh họa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích cà phê của nông hộ biến động từ 0,5-5 ha; diện tích vườn cà phê cưa ghép cải tạo phổ biến ở độ tuổi 8-16 tuổi; kỹ thuật ghép cải tạo áp dụng tại Lâm Đồng phổ biến từ năm 2007, tỷ lệ các hộ sử dụng phương thức ghép dưới tán chiếm 78,78% các hộ điều tra, tỷ lệ sống của chồi ghép sau 90 ngày đạt bình quân là 80,69%; hầu hết cà phê sau ghép cải tạo bón phân hữu cơ thấp so với quy trình được khuyến cáo, bón phân lân cao so với đề xuất; từ 42 tháng trở đi năng suất cà phê ghép trên gốc có độ tuổi 20 năm.

Từ đánh giá thực trạng của việc áp dụng biện pháp kỹ thuật ghép cải tạo và các biện pháp canh tác, đề tài đã nhận định những mặt tích cực, hạn chế và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững vườn cà phê vối sau ghép cải tạo.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 12/2012)

Các tin khác: