SpStinet - vwpChiTiet

 

Lai tạo thành công giống bông kháng sâu bằng kỹ thuật chuyển gene

TS. Trần Thanh Hùng và các cộng sự Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, Bộ NN&PT NN đã tạo thành công giống bông kháng sâu và chịu thuốc trừ cỏ bằng kỹ thuật chuyển gene giúp nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo hiệu quả kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của cây bông và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu tạo giống bông kháng sâu và chịu thuốc trừ cỏ bằng kỹ thuật chuyển gene”, mã số: KC.06.11/11-15 được thực hiện từ năm 2012 đến nay.

TS. Nông Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước nhận định, sau hơn 3 năm nghiên cứu, tác giả đã thiết kế và tái cấu trúc được 6 vector chuyển gen vào cây bông; Hoàn thiện được quy trình chuyển gen Vip3A, EPSPS và Bar vào giống bông Coker310 thông qua A.tumefaciens; Hoàn thiện được quy trình chuyển gen vào giống bông MCU9, với các thông số.

Nhóm nghiên cứu cũng đã lai các dòng đẳng gen tạo dòng đồng thời kháng sâu và thuốc trừ cỏ, chọn được26 dòng triển vọng, bao gồm 4 dòng đồng thời kháng sâu (Vip3A) và thuốc trừ cỏ gốc glyphosate là E8/CV3, E37/CV3, E8/V15 và E37/V15, lai tạo thành công14 dòng đồng thời kháng sâu.

Tuy nhiên, theo TS. Trần Thanh Hùng, để thực hiện thành công mục tiêu này, bên cạnh áp dụng đồng bộ và hiệu quả các giải pháp quy hoạch, đầu tư, tài chính… cho nghiên cứu và phát triển cây bông ở Việt Nam cần phải tập trung cao vào giải pháp khoa học công nghệ, trong đó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng các kỹ thuật chuyển gen để tạo các giống bông chuyển gen kháng sâu và chịu thuốc từ cỏ là rất cần thiết.

Với những kết quả đạt được nhóm nghiên cứu cũng đề xuất trong thời tới cần tiếp tục đánh giá, chọn lọc và làm thuần các dòng chuyển gen thế hệ T1 kháng sâu cao để chọn dòng thuần chủng hơn về các đặc tính nông sinh học, có tính kháng sâu cao và ổn định. Tiếp tục đánh giá, chọn lọc và làm thuần các dòng chuyển gen thế hệ T2 kháng thuốc trừ cỏ để chọn dòng thuần chủng hơn về các đặc tính nông sinh học, có tính kháng thuốc cao và ổn định. Tái tạo các dòng đồng thời kháng sâu và thuốc trừ cỏ từ các dòng bố mẹ di truyền ổn định, ưu thế về đặc tính nông sinh học, hồi giao để thu được dòng thuần 2 đặc tính kháng sâu và thuốc trừ cỏ.
Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Các tin khác: