SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của các hợp chất kim loại chuyển tiếp lên quá trình tách loại lignin khi nấu bột xenluloza từ gỗ vân sam theo phương pháp xút

Đề tài do các tác giả Nguyễn Quang Diễn, Doãn Thái Hòa, Hồ Sĩ Tráng (Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm làm rõ tính chất, mức độ ảnh hưởng của các ion kim loại lên quá trình tách loại lignin đồng thời xác định các dạng phản ứng diễn ra giữa chúng với các thành phần của gỗ.

Nhóm tác giả đã tiến hành thực nghiệm nấu bột xenluloza theo phương pháp xút trong điều kiện nhiệt độ từ 1400C đến 1700C , bảo tồn ở 1700C trong vòng 90 phút và sử dụng nhiều thương phẩm loại “PA” như: CuSO4.5H2O; FeSO4.7H2O; MnSO4.7H2O ; CoSO4.7H2O ; Ce(SO4)2 với gỗ vân sam chứa 27,7 % ligin và 1,3% chất trích ly.
Kết quả cho thấy, ngoài sunphat đồng và mangan, các muối sunphat của kim loại chuyển tiếp khác có khả năng thúc đẩy phản ứng tách loại ligin trong môi trường kiềm, nhưng khả năng đó lại tùy thuộc vào nồng độ của chúng trong dung dịch không vượt quá mức cho phép. Trong tất cả các ion kim loại trừ mangan ra, đều chỉ thúc đẩy phản ứng tách loại lignin mà không gây ảnh hưởng nhiều tới các polisaccarit.
Các kết quả nghiên cứu trên là cơ sở cho việc tìm kiếm các hệ xúc tác mới trong nấu kiềm để sản xuất bột giấy.

BH (Theo Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 1/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả