SpStinet - vwpChiTiet

 

Ký kết Biên bản thảo luận về Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

Ngày 13/3/2012, Cục Sở hữu trí tuệ và Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết biên bản thảo luận về Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”. Nội dung Biên bản thảo luận là kết quả của các buổi làm việc từ ngày 27/2-13/3/2012 của Đoàn với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm tìm hiểu thực trạng của hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam và thảo luận các biện pháp, đề xuất hoạt động tăng cường năng lực của cả hệ thống.
 

Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau: Tăng cường năng lực của Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam; Tăng cường mối liên kết giữa Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu thiết lập mạng thu thập, chia sẻ thông tin giữa Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ với nhau; Nâng cao nhận thức của xã hội về sở hữu trí tuệ.
Đây là Dự án viện trợ không hoàn lại thứ ba của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nếu Dự án “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” và Dự án “Ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” tập trung hỗ trợ hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ” tập trung hỗ trợ hoạt động thực thi quyền - hoạt động cần phải tăng cường trong thời gian tới.
Sau khi ký kết Biên bản thảo luận, hai bên cùng với các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thiện nội dung và tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể chính thức ký kết Văn kiện Dự án trong thời gian sớm nhất.
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả