SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc tới sự hình thành xúc tác VAPO

Chất tạo cấu trúc có khả năng góp phần tạo mạng lưới cấu trúc, định hướng cho quá trình tạo nhân và phát triển tinh thể, làm bền khung và kiểm soát sự hình thành cấu trúc đặc thù của rây phân tử. Tác giả Phạm Thanh Huyền, Đào Văn Tường (Khoa Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội) và Nguyễn Thị Yến (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương) bằng phương pháp thủy nhiệt đã thực hiện nghiên cứu tổng hợp VAPO từ các chất tạo cấu trúc khác nhau.

Xúc tác VAPO được nhóm tác giả điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt với các nguồn Al, P, V và các chất tạo cấu trúc khác nhau. Các nguồn chính được sử dụng trong quá trình tổng hợp VAPO bao gồm: Al2(SO4)3.18H2O; V2O5 ; H3PO4 và các chất tạo cấu trúc.
Bằng phương pháp nhiễu xạ Roghen XRD, kết quả cho thấy, ở các mẫu xúc tác với chất tạo cấu trúc là xyclohexylamin và tetra propyl amoni bromua thì cường độ pic của AlPO4 giảm, cường độ pic sản phẩm VAPO tăng lên.
Với phương pháp SEM, IR, đặc trưng VAPO được xác định: khi sử dụng chất tạo cấu trúc là xyclohexylamin và tetra propyl amoni bromua thì dạng tinh thể của VAPO mới được hình thành rõ rệt. Khi sử dụng xyclohexylamin các tinh thể thu được có dạng lập phương, kích thước đồng đều, đường kính tinh thể thu được là 0,5µm. Mẫu sử dụng chất tạo cấu trúc là tetra propyl amoni bromua cũng thu được tinh thể hình lập phương nhưng kích thước tinh thể nhỏ hơn khi sử dụng xyclohexylamin.
Như vậy, qua 3 phương pháp sử dụng, VAPO được điều chế từ cấu trúc xyclohexylamin và tetra propyl amoni bromua cho hàm lượng VAPO lớn nhất và các tinh thể đồng đều nhất.

BH (Theo tạp chí hóa học, số2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả