SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của biện pháp không bón lót N kết hợp cấy thưa đến năng suất hạt của giống lúa lai Việt lai 24 trong điều kiện đạm thấp ở vụ xuân

Đề tài do TS. Phạm Văn Cường (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) và tác giả Lusi Yologialong (Học viên cao học trồng trọt, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện xác định ảnh hưởng của biện pháp không bón lót kết hợp với cấy thưa trong điều kiện đạm thấp đối với sinh trưởng và năng suất lúa lai.

Thí nghiệm được tiến hành trên giống lúa Việt lai 24 trong vụ xuân 2006 và lặp lại trong vụ xuân 2007 tại Hà Nội, với 2 phương pháp bón phân đạm là bón lót đạm kết hợp cấy 45 khóm/m2 (phương pháp truyền thống) và không bón lót đạm kết hợp cấy 35 khóm/m2 (phương pháp cải tiến) trên 2 mức đạm là 60 và 120 kgN/ha.
Kết quả, trên cả 2 mức đạm ở cả 2 năm, phương pháp cải tiến làm tăng năng suất hạt của giống lai Việt lai 24 từ 10,5 đến 12,8% với mức 60 kgN/ha và từ 16,8 đến 21,1% với mức bón 120 kgN/ha so với phương pháp thông thường, do tăng hàm lượng diệp lục và tăng chỉ số diện tích lá và chất khô ở giai đoạn sau trỗ. Năng suất thực thụ tương quan chặt với tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1000 hạt ở các công thức thí nghiệm. Với phương pháp cải tiến năng suất lúa của giống Việt lai 24 ở mức bón 60N tương đương với mức bón 120N theo phương pháp thông thường. Như vậy, phương pháp không bón lót kết hợp cấy thưa là biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả trồng lúa lai ngắn ngày trong điều kiện N thấp.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả