SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát vai trò của lực lượng tử đến quá trình gắn kết H2N-NH2 lên các Amoni axit của protein trong các tính toán hồi phục bán lượng tử

Đề tài do nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thọ, Đặng ứng Vận, Vũ Ngọc Ban (khoa Hóa, Đại học KHTN- Đại học quốc gia Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu vai trò của lực lượng tử trong quá trình gắn kết phối tử- protein với gần đúng đám nguyên tử.

Nhóm tác giả cho hydrazine gắn kết lên protein có 222 Amoni axit đơn vị, thứ tự cũng như vị trí các liên kết peptid được chỉ rõ trong file input làm đối tượng nghiên cứu. Sau đó, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp hồi phục động lực bán lượng tử nghiên cứu sự gắn kết của hydrazine lên protein đồng thời xem xét vai trò của lượng tử trong quá trình gắn kết và thu được các kết quả sau: bước đầu mở rộng không gian nghiên cứu đối với hệ phức tạp protein; nhận thấy khả năng gắn kết của hydrazine lên protein là không cao, sự gắn kết này thông thường theo tương tác Couloub và van der Waals, không hình thành liên kết hidro; lượng tử có vai trò quyết định trong quá trình gắn kết tạo đám, đưa phối tử lại gần vị trí tạo gắn kết tạo ra trạng thái bền nhiệt động học hydrazine – protein; có thể phát triển để tìm vị trí gắn kết trong phân tử protein và nghiên cứu cấu trúc, bản chất của đám hình thành kỹ hơn.

BH (Theo Tạp chí Hóa Học & ứng dụng, số 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả