SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát mối tương quan giữa bêta 2 microglobuline huyết thanh và một số chỉ điểm sinh học của suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu

Đề tài do các tác giả Võ Tam (trường ĐH Y dược Huế) và Phan Ngọc Tam (bệnh viện Trung ương Huế) thực hiện nhằm xác định nồng độ bêta 2 (β2) microglobuline huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu; so sánh sự biến đổi và tìm mối tương quan giữa nồng độ β2 microglobuline huyết thanh với nồng độ của urê, creatinin máu, acid uric máu ở bệnh nhân suy thận mạn trước và sau lọc máu chu kỳ.

Nghiên cứu tiến hành với 52 bệnh nhân suy thận mạn được nhập viện điều trị ở khoa Nội thận tiết niệu - bệnh viện Trung ương Huế được lọc máu chu kỳ bằng thận nhân tạo, thời gian từ 5/2006-6/2007.
Kết quả, về nồng độ β2 microglobuline huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu, nồng độ β2 microglobuline huyết thanh trung bình ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước lọc máu là 53,10 ± 14,65 mg/l, sau lọc máu là 54,07 ± 13,21 mg/l; β2 microglobuline huyết thanh không giảm sau lọc máu bằng màng lọc cuprophan. Về mối tương quan giữa nồng độ β2 microglobuline huyết thanh với nồng độ urê, creatinin máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ, có mối tương quan thuận giữa nồng độ β2 microglobuline với nồng độ urê máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước lọc máu chu kỳ với mức độ vừa (r=0,35); không có sự tương quan giữa nồng độ β2 microglobuline với nồng độ urê máu ở bệnh nhân suy thận mạn sau lọc máu chu kỳ. Có mối tương quan thuận giữa nồng độ β2 microglobuline với nồng độ creatinin máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước lọc máu chu kỳ với mức độ vừa (r=0,38); không sự tương quan giữa nồng độ β2 microglobuline với nồng độ creatinin máu ở bệnh nhân suy thận mạn sau lọc máu chu kỳ.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả