SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8 ÷ C18

Nội dung đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả Đinh Văn Kha, Nguyễn Thế Nghiêm (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ Quân sự), Ngô Thị Thuận (Trường ĐHTN-ĐHQG Hà Nội) và Lê Xuân Quế (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Hà Nội), đề cập đến kết quả đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép xây dựng CT-3 trong môi trường muối NaCl 3% của bốn dẫn xuất amit của axít béo tổng hợp từ parafin dầu thô Việt Nam.

1) Amit từ axit béo và ure (ký hiệu là A4):RCONH2
2) Amit từ axit béo và etanolamin (ký hiệu là A5): RCONH-CH2-CH2OH
3) Amit từ axit béo và dietanolamin (ký hiệu là 6b): RCON(CH2-CH2OH)2
4) Amit từ axit béo và etylendiamin (ký hiệu là 7c): RCO-NH-(CH2)2-NH-COR
Khả năng ức chế ăn mòn của các mẫu amit được đánh giá bằng phương pháp điện hóa: đo điện thế ăn mòn Ecor, dòng ăn mòn icor , tổng trở điện hóa và phân cực step. Kết quả cho thấy các amit đều có khả năng ức chế ăn mòn mẫu thép về mặt nhiệt động học. Có thể sắp xếp mức độ ức chế ăn mòn mẫu thép theo thứ tự 7c >6b > A4 >A5, trong đó mẫu 7c có hiệu quả ức chế cao nhất. Cả bốn chất ức chế đều cho hiệu quả bảo vệ cao, tăng theo mức độ phân cực anot trong vùng η=0 ÷ 200mV, chứng tỏ khả năng ức chế rất hiệu quả ăn mòn tiếp xúc đối với mẫu thép CT-3.

HT (Theo Tạp Chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả