SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Ngày 26/5/2011, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới nhân dịp Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011).
 

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Minh Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ KH&CN kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; đồng chí Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ KH&CN; đồng chí Đặng Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ KH&CN; đồng chí Giang Mạnh Khôi, đại diện Ban Dân vận Đảng uỷ Bộ KH&CN; đồng chí Trần Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty FPT; đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Cảnh Tời, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ KH&CN; các giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và 55 đảng viên học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 225 học viên là quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Trong thời gian học tập (từ ngày 26/5 đến ngày 29/5/2011), các học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được trang bị những kiến thức về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng tại khoá học, các học viên sẽ được nghe giới thiệu về hệ thống tổ chức của Đảng bộ Bộ KH&CN hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành.
Đối với lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác– Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, KH&CN, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả