SpStinet - vwpChiTiet

 

Khả năng sinh trưởng và phát triển của cừu Phan Rang nuôi tại Ba Vì và Ninh Thuận

Nhóm tác giả Ngô Thành Vinh, Đinh Văn Bình, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Kim Đường… (Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây; Hội Chăn nuôi Việt Nam; ĐH Nông lâm Huế; ĐH Vinh) thực hiện nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng của cừu Phan Rang tại Ninh Thuận và Ba Vì đồng thời xác định các chiều đo vòng ngực, dài thân chéo và cao vây của cừu.

Kết quả cho thấy, khối lượng cừu đực Phan Rang nuôi ở Ninh Thuận và Ba Vì từ sơ sinh đến 9 tháng tuổi không có sự khác nhau rõ rệt về mặt thống kê (p>0,05) nhưng khối lượng cừu đực lúc 12 tháng tuổi ở Ninh Thuận thấp hơn khối lượng ở cừu đực 12 tháng tuổi nuôi ở Ba Vì (p<0,05). Khối lượng cừu cái 3 tháng và 9 tháng tuổi ở Ninh Thuận lớn hơn cừu nuôi ở Ba Vì nhưng ở thời điểm 6 tháng và 12 tháng tuổi không có sự khác nhau về khối lượng.

Sinh trưởng tuyệt đối của cừu Phan Rang nuôi ở Ba Vì và Ninh Thuận cao nhất ở giai đoạn 0 – 3 tháng tuổi sau đó giảm dần qua các giai đoạn tuổi; nhưng có sự khác nhau ở giai đoạn 9 – 12 tháng tuổi cừu đực ở Ba Vì và cừu đực ở Ninh Thuận.

Chiều đo vòng ngực qua các tháng tuổi từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi và chiều đo cao vây lúc 3 tháng, 12 tháng cừu nuôi ở Ninh Thuận có sự khác nhau so với cừu nuôi ở Ba Vì nhưng chiều đo dài thân chéo không có sự khác nhau.
LV (nguồn: TC KH&CN Chăn nuôi)

Các tin khác: