SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu tại TP.HCM: lĩnh vực hoá học, nông nghiệp, môi trường

Đề tài: nghiên cứu chế tạo pin mặt trời trên cơ sở vật liệu TiO2 và chất màu cơ kim
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Lộc, TS. Nguyễn Thế Vinh  
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Lọc hóa dầu – Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: khảo sát tần suất gen BLAD trên bò sữa
Chủ nhiệm đề tài: TS. Chung Anh Dũng   
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hồng Nhật , ThS. Đào Thành Dương  
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả