SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

Nghiên cứu xây dựng công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng bán tự động để sản xuất cây cấy mô (lan Dendrobium và hông Paulownia)
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Triển khai quy trình nhân nhanh các giống lan Mokara, Renanthera và Phalaenopsis bằng phương pháp ngập chìm tạm thời
Chủ nhiệm dự án: ThS. Hà Thị Loan
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin dại dùng cho thú y sử dụng dòng tế bào thường trực
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Kim Dung
Cơ quan chủ trì: Viện Pasteur Tp.HCM   
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả