SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

Đề tài: Phát triển và chế tạo máy nhân đoạn DNA (máy PCR) theo công nghệ luân nhiệt Peltier
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Minh Trí, ThS. Lê Văn Bạn
Cơ quan chủ trì: Đại học Nông Lâm TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Xây dựng quy trình nuôi thu sinh khối loài tảo biển Skeletonema Costatum (Grew.) cleve trong phòng thí nghiệm
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Thanh Lưu
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Nghiên cứu khả năng làm tăng tuổi thọ hoa cúc Chrysanthemum morifolium L. nhờ chuyển gen ipt tạo cytokinin
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hổ
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả