SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc tại Thanh Trì, Hà Nội

Đề tài do các tác giả Phan Quốc Gia, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu đỗ, viện cây lương thực-cây thực phẩm) và Nguyễn Thiên Lương (Vụ khoa học, công nghệ và môi trường) thực hiện nhằm tìm ra những phương pháp đánh giá nhanh khả năng chịu hạn của các giống lạc, từ đó sàng lọc được những giống có khả năng thích ứng tốt với điều kiện thiếu nước.

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ xuân 2007, tại Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu đỗ, Thanh Trì, Hà Nội; với 9 giống lạc bao gồm 2 giống lạc mới được công nhận, 6 mẫu giống mới nhập nội từ ICRISAT (đã được chọn lọc bước một qua thí nghiệm sàng lọc vật liệu chịu hạn từ năm 2004-2006) và giống L14 sử dụng làm đối chứng. Nhóm tác giả bố trí thí nghiệm thành hai phần đồng đều: một phần để điều kiện hạn có mái che, một phần được tưới bổ sung giữ cho ổn định về độ ẩm trong điều kiện bình thường, phần để hạn không phủ nylon.

Về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lạc thí nghiệm giảm ở phần để hạn so với phần có tưới. Các đặc điểm hình thái không liên quan đến khả năng chịu hạn của các giống lạc nghiên cứu.
Để đánh giá khả năng chịu hạn của lạc nhóm nghiên cứu dựa vào chỉ số nhạy cảm với hạn của lạc (S) và khả năng chịu hạn dựa vào mức suy giảm năng suất hạt (G). Thực tế cho thấy các phương pháp này cho kết quả đáng tin cậy. Dựa vào chỉ số nhạy cảm với hạn (S) đề tài đã chọn ra được 5 giống có năng suất ít chịu ảnh hưởng với các điều kiện thiếu nước: ICG96296, ICG95377, L14, L12 và ICG97229. Dựa vào chỉ số mức suy giảm năng suất hạt, đề tài xác định được giống ICG96296 có khả năng chịu hạn trung bình, 2 giống chịu hạn yếu hơn là: ICG95377, L14.

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả