SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả điều tra đánh giá bệnh hại chè năm 2013 tại Phú Hộ - Phú Thọ

Các tác giả Trần Đặng Việt, Nguyễn Văn Toản (Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc) tiến hành đánh giá tình hình bệnh hại chè tại xã Phú Hộ, xác định các loại bệnh hại phổ biến làm cơ sở để dự báo và nghiên cứu biện pháp phòng chống.

Có 6 giống chè được đưa vào nghiên cứu gồm PH1, PH8, PH9, PH10, Phúc Vân Tiên (PVT) và Kim Tuyên. Phương pháp nghiên cứu là điều tra bệnh hại chè theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng" - QCVN 01-38:2010/BNNPTNN.

Kết quả xác định được 13 loại bệnh trên 6 giống chè nghiên cứu, trong đó các bệnh hại chủ yếu là chấm xám và đốm nâu hại xuất hiện trên tất cả các giống. Ngoài ra, các bệnh như chết loang, thối búp, khô cành, bệnh thán thư và bệnh tóc đen có nguy cơ gây hại nhiều trên các giống PH1, PH10, PVT, Kim Tuyến. Bệnh chấm xám gây hại chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 10, giống chè bị hại nhiều là PH1, PH8 với tỷ lệ lá bị hại 41,08% đến 55,96%. Bệnh đốm nâu gây hại chính vào tháng 6 đến tháng 8, các giống bị hại nhiều là PH1, PVT với 44,28% đến 54,92% lá chè bị hại.

Theo đề xuất của nhóm tác giả, cần nghiên cứu thêm các biện pháp phòng chống bệnh chấm xám và đốm nâu trong sản xuất chè.
TN (nguồn: TC Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - số 16/2014)

Các tin khác: