SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp tổ công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Buổi họp nhằm công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN và triển khai các công việc của Tổ công tác.

Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN và Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN theo các nội dung quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP (Khoản 2, Khoản 3 Điều 20, Điều 21) và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Khoản 3 Điều 4 và Điều 5).

Tại cuộc họp các thành viên của Tổ công tác đã đặt ra nhiều vấn đề để trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy công tác triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trước đó, tại Kết luận của Bộ trưởng trong cuộc họp ngày 02/11/2015 về Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước sẽ có 21 thành viên bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, GS.TSKH.Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và các nhà khoa học dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước chuyên ngành.

Theo ông Đăng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng: Ngày 15/6/2015, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT về tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5. Theo đó, đợt xét thưởng lần thứ 5 sẽ được tiến hành độc lập theo 3 cấp như sau: cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp Nhà nước được tiến hành theo hai bước. Bước một tại các Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước và bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

Về tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng: Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2015 và hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Hội đồng Cấp Bộ, ngành, địa phương (tỉnh/TP trực thuộc TƯ) tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 05/01/2016 và hoàn thành trước 28/02/2016.
 
Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/3/2016 và hoàn thành trước ngày 12/6/2016: Bộ KHCN sẽ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h ngày 05/3/2016.
 
Các công trình KH&CN tham dự giải thưởng sẽ được Hội đồng xét tặng giải thưởng đánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và quyết định theo tỷ lệ quy định cho từng cấp xét thưởng.
 
Dự kiến giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng vào dịp Quốc khánh 02/9/2016.
Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn
 


Các tin khác: