SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo lần thứ nhất về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

Ngày 21/01/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ). Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN cùng đại diện các cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì PTNTĐ, Giám đốc các PTNTĐ, Hội đồng chuyên ngành các PTNTĐ và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN.

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của PTNTĐ (Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN; Thông tư số 06/2010/TT-BKHCN; Thông tư số 07/2010/TT-BKHCN; Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN; Thông tư số 09/2010/TT-BKHCN). Với hệ hống văn bản này, các PTNTĐ có đủ hành lang pháp lý để triển khai hoạt động; Đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các PTNTĐ, góp phần bảo đảm hoạt động hiệu quả của các PTNTĐ phục vụ việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Đánh giá những mặt mạnh và tồn tại trong tổ chức, hoạt động của PTNTĐ.
Theo quy định PTNTĐ được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: sự phù hợp về nội dung hoạt động; kết quả hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ; tổ chức quản lý hoạt động.
Việc đánh giá PTNTĐ được giao cho một cơ quan đánh giá độc lập thực hiện là Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ. Kết quả đánh giá là căn cức để nhà nước tiếp tục mở rộng đầu tư cho PTNTĐ.
Hiện nay, trên cả nước đã xây dựng được 17 PTNTĐ, trong đó có 15 phòng đã hoàn thành gia đoạn đầu tư và đi vào hoạt động. PTNTĐ có nhiệm vụ tổ chức triển khai các nghiên cứu KH&CN có tính nền tảng, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ KH&CN hiện đại trên thế giới; tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước; Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất của PTNTĐ.
Các kiến nghị của Hội thảo đã được Thứ trưởng thường trực Nguyễn Quân ghi nhận và khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trong việc tiếp tục xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các PTNTĐ phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của KH&CN và kinh tế - xã hội.

QA (Nguồn: TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả