SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010” và định hướng Chương trình giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 16/7/2010, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 – 2010” và định hướng Chương trình giai đoạn 2011 - 2015.

Tới dự Hội nghị có: ông Nguyễn Đăng Vang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN; ông Bùi Mạnh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình; ông Nguyễn Việt Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban Chỉ đạo; ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Quốc Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài Chính; đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN, các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN của các tỉnh, thành phố…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Quân khẳng định: Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Bộ KH&CN với chức năng của mình, trong các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã luôn luôn ưu tiên trong đầu tư và hướng các hoạt động khoa học và công nghệ vào phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 – 2010” và định hướng Chương trình giai đoạn 2011 - 2015. Trong 6 năm thực hiện, Chương trình đã chuyển giao 856 công nghệ và tiến bộ kỹ thuật là kết quả nghiên cứu khoa học cả các tổ chức khoa học và công nghệ vào địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo, các vùng khó khăn chậm phát triển, vùng dân tộc ít người. Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình đã huy động được trên 1.250 lượt cán bộ khoa học từ 68 tổ chức KH&CN về phục vụ tại địa bàn nông thôn và miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo được 1.566 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn cho khoảng 35.136 lượt nông dân, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho 800 cán bộ ở địa phương là những người trực tiếp tham gia chuyển giao và tiếp nhận công nghệ để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững cũng như khả năng nhân rộng kết quả. Chương trình đã huy động đồng bộ các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) từ các tổ chức khoa học công nghệ, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện công tác chuyển giao khoa học công nghệ vào địa bàn nông thôn và miền núi. Nhờ vậy, các hoạt động của Chương trình được xã hội hóa và góp phần hình thành mối liên kết giữa 4 nhà “Nhà nước-nhà khoa học-nhà nông-nhà doanh nghiệp”. Các dự án của Chương trình đã thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trên địa bàn thực hiện dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, từng bước hình thành thị trường công nghệ ở nông thôn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ ở nông thôn, miền núi. Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 122/2004/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo tham luận của các Sở KH&CN và tập trung thảo luận về các vấn đề: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và nội dung Chương trình giai đoạn 2004 – 2010; sự cần thiết tiếp tục triển khai Chương trình trong những năm tiếp theo; định hướng mục tiêu và nội dung của Chương trình giai đoạn 2011-2015; rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý Chương trình giai đoạn 2004-2010 và những vấn đề cần phải bổ sung, điều chỉnh trong công tác quản lý tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015.
                                                                                                                                    KL (Nguồn: Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả