SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội khoa học được phản biện các đề án lớn

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Theo đó, hoạt động phản biện được quy định là đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp hội và các hội thành viên là hoạt động mang tính xã hội, độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội bao gồm: các đề án về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng; các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia.
Nguồn: Tuổi trẻ

Các tin khác: