SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt tính catalaza của phức Ni 2+ axit xitric trong hệ H2O – Ni 2+ - H4L – H2O

Đề tài do tác giả Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Văn Xuyến (Khoa Công nghệ Hóa học – Đại học Bách khoa) thực hiện nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu động học quá trình phân hủy H2O2 (quá trình catalaza) dưới tác dụng xúc tác của phức chất Ni2+ với axit xitric H4L trong hệ H2O – Ni 2+ - H4L – H2O2.

Đề tài tiến hành thí nghiệm bằng cách: cho vào bình phản ứng dung môi H2O, các dung dịch Ni2+ , H4L. Dung dịch được khuấy trộn liên tục bằng máy khuấy từ M10, nhiệt độ của hỗn hợp phản ứng được giữ không đổi ở 30 ± 0,2C bằng máy ổn nhiệt U10, pH dung dịch được điều chỉnh bằng các dung dịch NaOH, HCIO4. Khi hỗn hợp ổn định cho H2O2 vào. Tốc độ phản ứng catalaza được xác định bằng cách đo thể tích oxi thoát ra trên buret đo khí và được tính hiệu quả cao trong công việc tối ưu hóa, đổi mới và điều khiển các quá trình công nghệ diễn ra theo hướng có lợi nhất, ít độc hại nhất trên cơ sở qui luật động học đã được thiết lập.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, phức hai nhân dạng Ni2L24- có hoạt tính cao là phức đóng vai trò xúc tác. Điều kiện tối ưu cho phản ứng catalaza xúc tác bằng phức Ni2L24-: pH =10,5; β= 1, [H2O2]0=2. 10-1M; Ni2+ = 1.10-3M.
Những kết quả nghiên cứu trên góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn khác nhau như trong tổng hợp hữu cơ, polyme hóa, phân hủy các chất độc trong xử lý nước thải bảo vệ môi trường.

BH (Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 6/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả