SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN phát triển

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã biểu dương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ (KH&CN) như trên trong buổi đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Trung tâm ngày 05/01/2013, tại Hà Nội.
  

Bộ trưởng nhận định, năm 2012 là năm sôi động của các Văn kiện, sự kiện KH&CN được ban hành; cùng với đó là các hoạt động KH&CN trọng tâm của Bộ cũng đã được Trung tâm thông tin sâu rộng đến toàn xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Toàn- Giám đốc Trung tâm cho biết, trong năm 2012, tập thể cán bộ, công - viên chức của Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ như: Chủ động bám sát các hoạt động của toàn ngành và Bộ KH&CN để đưa tin, viết bài; Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ cộng tác viên tại các Sở KH&CN, Viện, Trường, các chuyên gia nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các chuyên mục thông tin về KH&CN, tổ chức các lớp tập huấn..., qua đó từng bước khẳng định vai trò của Trung tâm trong việc thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN vốn còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và bồi dưỡng kiến thức về truyền thông KH&CN cho các cộng tác viên; công tác xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về truyền thông KH&CN; công tác nghiên cứu khoa học; công tác duy trì hoạt động của Cổng thông tin truyền thông KH&CN; hoạt động hợp tác quốc tế về hoạt động truyền thông KH&CN;… cũng được Trung tâm đặc biệt chú trọng.

Ngoài việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao, thường xuyên bám sát các nội dung tuyên truyền theo định hướng của Lãnh đạo Bộ, năm 2012, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức truyền thông thành công nhiều sự kiện quan trọng như: Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trong Bộ truyền thông cho Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính truyền thông về “Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020; Truyền thông về Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN; Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về Đề án phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XI; Truyền thông các nội dung liên quan tới Luật KH&CN sửa đổi;

Đặc biệt, ngày 08/6/2011, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định số 1638/QĐ- BKHCN về việc phê duyệt Quy chế xét tặng “Giải thưởng Báo chí về KH&CN”. Đây là lần đầu tiên có giải báo chí chuyên ngành dành cho lĩnh vực KH&CN được tổ chức. Giải thưởng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về KH&CN;… Với vai trò là đầu mối thông tin của Bộ, Trung tâm đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông và đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ ở vai trò là cơ quan thường trực Giải thưởng góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về KH&CN.

Ông Nguyễn Xuân Toàn cũng cho biết, dựa trên những kết quả đã đạt được, trong năm 2013, Trung tâm sẽ đẩy mạnh việc tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác truyền thông KH&CN; Nâng cao chất lượng của công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ làm công tác truyền thông; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ công tác truyền thông; Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công tác truyền thông KH&CN; Phối hợp với các đơn vị trong Bộ, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông chuyên đề, nhất là các lĩnh vực quản lý nhà nước được đông đảo dư luận quan tâm như đường lối chính sách đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, các công trình khoa học đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao; Tổ chức tuần lễ truyền thông KH&CN; Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về truyền thông KH&CN.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác: