SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu quả mô hình "Quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng" tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sau 2 năm can thiệp

Đề tài do tác giả Nguyễn Văn Kính (Cục Phòng Chống HIV/AIDS Việt Nam) thực hiện khảo sát hiệu quả của mô hình “Quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng” sau 2 năm can thiệp tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Nghiên cứu tiến hành với 850 người nhiễm trước can thiệp và 902 người nhiễm sau can thiệp tại 16 quận huyện của 3 tỉnh thành trên.
Kết quả, sau 2 năm thực hiện mô hình này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ người nhiễm tự đi làm xét nghiệm HIV/AIDS được tư vấn đúng trước và sau xét nghiệm tăng rõ rệt, có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng người nhiễm có sự thay đổi theo hướng tốt với p<0,05 và p<0,001. Tỷ lệ người nhiễm bị gia đình và cộng đồng ruồng bỏ, xa lánh giảm, tỷ lệ người nhiễm nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ của cộng đồng tăng với p<0,001. Tỷ lệ người nhiễm được nhận thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội, được điều trị ARV trong 6 tháng trước điều tra tăng rõ rệt với p<0,001. Tỷ lệ người nhiễm nhận được bao cao su, bơm kim tiêm sạch, tờ rơi, sự hỗ trợ của đồng đẳng viên, được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ người nhiễm tăng lên đáng kể với p<0,001.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả