SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiện tượng biến động oxi hóa – khử PANi trong quá trình tổng hợp điện hóa bằng phương pháp CV

Đề tài do các tác giả Lê Xuân Quế (Viện kỹ thuật nhiệt đới), Đinh Văn Dũng (Viện khoa học và công nghệ Việt Nam) nhằm kháo sát hiện tượng biến động điện thế phản ứng điện cực trong quá trình polyme hóa ANi tổng hợp màng PANi và oxi hóa khử màng này trong dung dịch axit H2SO4 trên điện cực nền thép không gỉ.

Nghiên cứu thí nghiệm với điện cực là thép không gỉ 316L. Điện cực nối là Pt, điện cực so sánh là calomen bão hòa với cầu đo điện hóa là K2SO4 hoặc H2SO4 và thiết bị đo điện hóa là máy AUTOLAB PGSTAT 30 với chương trình ghi và xử lý số liệu tự động GPES 4.9 for windows cài sẵn trong máy tính.
Kết quả cho thấy, quy trình tổng hợp điện hóa màng PANi trong dung dịch axit sunfuric trên điện cực thép không gỉ SS bằng phương pháp CV với Emax = 1,0V xảy ra phức tạp với nhiều quá trình điện cực oxi hóa và khử khác nhau. Các quá trình này biến động mạnh về mức barie năng lượng theo số chu kỳ phân cực. Biến động của quá trình oxi hóa khử xác định được trên phổ CV tổng hợp và pha tạp PANi nhất là mức barie năng lượng phản ứng là do biến động về thành phần, cấu trúc và tính chất của màng PANi. Nghiên cứu mối tương quan này có thể dẫn đến kiểm soát được đặc điểm màng PANi ngay trong quá trình tổng hợp theo những yêu cầu định trước.
BH (Theo tạp chí Hóa học, số 3/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả