SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiện trạng về giống bò hướng thịt ở tỉnh An Giang

Các tác giả Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Bình Trường (Đại học An Giang) thực hiện nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả cải tạo giống bò thịt địa phương, những rào cản trong phát triển chăn nuôi bò thịt nông hộ.

Nghiên cứu khảo sát trên đàn bò hướng thịt ở 120 hộ trong 6 xã thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (60 hộ/huyện), là nơi có nhiều bò nhất của tỉnh An Giang nhằm xác định đặc điểm sinh trưởng, sinh sản, thuận lợi và khó khăn trong công tác cải tạo giống bò thịt.

Theo đó, có 4 nhóm giống chính trong đàn bò thịt ở An Giang, gần 30% bò cái mang một tỷ lệ gen của giống bò Sind, bò lai tạp và bò địa phương vẫn chiếm tỷ lệ cao (trên 70%). Hiệu quả cải tạo đàn bò hướng thịt cũng như chất lượng giống chưa cao. Chăn nuôi bò hướng thịt chưa đạt yêu cầu: đa phần dân chưa đầu tư chuồng trại, chưa chế biến và bổ sung thức ăn tinh, bò thiếu thức ăn trầm trọng vào mùa nắng. An Giang chưa có chính sách thích hợp để tăng tỷ lệ nguồn gen giống ngoại cao sản, áp dụng thụ tinh nhân tạo và kỹ thuật chăn nuôi; chưa vượt qua được rào cản về giới hạn kiến thức, tín ngưỡng và hiểu biết di truyền của nông dân trong việc cải tạo nâng cao chất lượng giống bò hướng thịt.
LV (TC KHKT Chăn nuôi, 10/2015)

Các tin khác: