SpStinet - vwpChiTiet

 

Hà Tĩnh: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển KH&CN đến năm 2020

Vừa qua, Hội đồng khoa học tỉnh Hà Tĩnh do PGS.TS Nguyễn Văn Đính - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển KH&CN Hà Tĩnh đến năm 2020” do TS. Hoàng Xuân Long - Viện Chiến lược và chính sách KH&CN chủ nhiệm đề tài.
Mục tiêu của đề tài là hình thành những cơ sở khoa học để xác định rõ mục tiêu, quan điểm, các giải pháp phát triển KH&CN của tỉnh từ nay đến năm 2020.
Đề tài đã tiếp cận, nghiên cứu phân tích khá đầy đủ hiện trạng phát triển KH&CN Hà Tĩnh để đưa ra các quan điểm cơ bản trong thời gian tới là: coi KH&CN là động lực, nguồn lực quan trọng thúc đẩy CNH- HĐH của tỉnh; phát triển KH&CN phải phục vụ các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng phát triển tiềm lực và đổi mới cơ chế quản lý KH&CN; triệt để tranh thủ những cơ hội do bối cảnh mở ra để phát triển tiềm lực KH&CN của tỉnh và học hỏi những kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN trên địa bàn; đẩy mạnh liên kết với bên ngoài trên cơ sở phát huy năng lực nội sinh và nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực KH&CN địa phương.
Mục tiêu tổng quát của phát triển KH&CN Hà Tĩnh trong 10 năm tới là đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình CNH-HĐH của tỉnh gắn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát trển KT- XH của tỉnh đến năm 2020; xây dựng và phát triển năng lực KH&CN đạt trình độ trung bình so với các địa phương khác trong cả nước; đổi mới căn bản cơ chế quản lý KH&CN của tỉnh.
Nhiệm vụ phát triển KH&CN của tỉnh được xác định cụ thể thông qua lĩnh vực KH&CN và các ngành kinh tế. Những nhiệm vụ này được xây dựng trên cơ sở quan điểm, mục tiêu phát triển KH&CN đến năm 2020; xu hướng phát triển KH&CN trên thế giới; định hướng phát triển KH&CN của quốc gia và các ngành, lĩnh vực Trung ương; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020… 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 12/2011)

Các tin khác: