SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu mô hình tính phá hủy trong kết cấu do động đất gây ra

Đề tài do TS Nguyễn Văn Bắc (Trường Đại học giao thông vận tải – cơ sở 2 TP.HCM) thực hiện nhằm giới thiệu các mô hình tính phá hủy dựa trên kết quả phân tích kết cấu và áp dụng mô hình này vào kết quả phân tích của phương pháp phần tử hữu hạn để xác định mức độ phá hủy trong một trụ cầu bêtông cốt thép do động đất gây ra.

Qua phân tích mô hình phá hủy trong các tiêu chuẩn thiết kế động đất, tác giả cho rằng mô hình này không thỏa đáng vì không tính đến phá hủy do năng lượng biến dạng giải phóng trong kết cấu khi chịu động đất. Theo đó, tác giả đưa ra mô hình Park-Ang để tính phá hủy trong một trụ cầu bêtông cốt thép dưới một sóng giao động nền do động đất và cũng có thể được áp dụng thành công vào kết quả phân tích ứng xử của kết cấu như phương pháp phân tử hữu hạn. Điều này có nghĩa là mức độ phá hủy trong kết cấu chịu động đất có thể tiên lượng được và nó giúp cho việc thiết kế kết cấu an toàn khi chịu động đất cũng như khi đánh giá khả năng chịu động đất của kết cấu đang khai thác.

BH (Theo Tạp chí KHCN Xây dựng, số1/08
)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả