SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong y sinh học và nông nghiệp

Đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu oxit sắt nano và phức nhằm khảo sát khả năng ứng dụng trong y sinh học
Chủ nghiệm đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Công Hào
Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Hóa học
Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2008

Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất dẫn dụ chế tạo mồi nhử và bẫy diệt côn trùng hại rau
Chủ nghiệm đề tài: TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang và GS.TSKH. Nguyễn Công Hào
Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Hóa học
Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2008

Đọc tiếp...