SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: trong lĩnh vực xử lý và quản lý chất thải

Đề tài: nghiên cứu ứng dụng quá trình nhiệt phân kết hợp với khí hóa một số loại chất thải để thu nhiên liệu
Chủ nghiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Bình  
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

Đề tài: nghiên cứu xử lý bùn thải công nghiệp
Chủ nghiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Phước   
Cơ quan chủ trì: Viện trường và Tài nguyên – ĐH Quốc gia TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

Đề tài: nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý chất thải bao bì nhựa và giấy ở TP.HCM
Chủ nghiệm đề tài: CN. Huỳnh Thị Thu Hà và TS. Phạm Hồng Nhật   
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

                                                                                                                                                     Chi tiết...