SpStinet - vwpChiTiet

 

Giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh vùng biển đảo thông qua phương pháp tiếp cận DPSIP

Đề tài do TS. Đào Ngọc Hùng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) thực hiện nghiên cứu hướng giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh thông qua phương pháp tiếp cận DPSIP.
Theo đó, Việt Nam, đặc biệt là vùng biển đảo là nơi chịu tổn thương lớn nhất do biến đổi khí hậi gây ra. Việc giáo dục cho học sinh vùng biển đảo nhận thức về biến đổi khí hậu cũng như cách ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, cần áp dụng những phương pháp sư phạm khoa học, đa dạng, theo hướng dạy học tích cực, nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh. Giáo dục BĐKH thông qua phương pháp tiếp cận DPSIP là một phương pháp dạy học tích cực, đánh giá một vấn đề theo quan hệ nhân – quả, theo 5 bước phân tích và đánh giá: động lực gây ra BĐKH; áp lực của các hoạt động kinh tế - xã hội của con người đến môi trường; hiện trạng BĐKH và nước biển dâng; ảnh hưởng của BĐKH; phản ứng hay hành động của chúng ta ứng phó với BĐKH.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 6/2011)

Các tin khác: