SpStinet - vwpChiTiet

 

200 tỷ đồng cho truyền thông về điện hạt nhân

Tại Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 với tổng kinh phí dự kiến từ nguồn ngân sách nhà nước là 200 tỷ đồng.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc bảo hay mua sam đảm đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và về yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho sự phát triển điện hạt nhân một cách bền vững ở Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Đề án xác định những mục tiêu cụ thể đến năm 2015, phấn đấu triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân nhằm phục vụ kịp thời, trực tiếp cho việc chuẩn bị và khởi công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, đảm bảo an toàn, an ninh.

Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông được triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận, tập trung vào đối tượng phổ thông trung học nhằm đánh giá kết quả bước đầu để triển khai mở rộng trong giai đoạn sau.

Cũng trong giai đoạn này, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử tại Hà Nội.

Giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân được tăng cường, mở rộng nhằm góp phần đảm bảo yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả của giai đoạn xây dựng và đưa vào vận hành các tổ máy của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho việc chuẩn bị các dự án điện hạt nhân tiếp theo;

Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông được triển khai thực hiện ở các thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh có địa điểm được nêu trong định hướng quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân và tiến tới trong phạm vi cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan chủ trì Đề án, có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân theo giai đoạn và hàng năm để tổng hợp chung vào kế hoạch thông tin tuyên truyền của cả nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/2/2013.
 
Theo cpv.org.vn

Các tin khác: