SpStinet - vwpChiTiet

 

Gen mở xoắn AND (PDH 45) định vị ở nhân và mở xoắn AND theo hướng từ đầu 3, đến 5,

Đề tài do tác giả Phạm Xuân Hội, Lê Huy Hàm (Viện di truyền nông nghiệp) và Tuteja Narendra (Trung tâm kỹ thuật gen và công nghệ sinh học quốc tế New Delhi) thực hiện nhằm khẳng định vai trò của enzim PDH 45 trong quá trình trao đổi chất AND và ARN.

ADN là nguyên liệu mang thông tin của cơ thể sống. Trong đó, AND helicaz là nhóm enzim xúc tác việc mở xoắn sợi đôi AND thành dạng sợi xoắn đơn bằng việc bẻ gẫy các cầu liên kết hidrogen giữa hai chuỗi đơn.
Từ nguyên liệu ban đầu là đậu Hà Lan, thỏ New Delhi, nhóm tác giả tiến hành sản xuất kháng thể PDH45; sinh tổng hợp các oligo cho việc tạo ra các cơ chất helicaz; chuẩn bị cơ chất helicaz; phân tích hoạt tính mở xoắn AND của helicaz.
Kết quả cho thấy, enzim PDH45 định vị trong nhân và tế bào chất chứ không ở trong lục lạp. ATP là hợp chất thích hợp nhất cho hoạt động mở xoắn AND của PDH45 trong khi đó dATP ủng hộ 87% hoạt tính so với ATP. Hoạt động mở xoắn ADN của enzim PDH45 đạt tới độ bão hòa trong thời gian 45 phút và ở nồng độ 40 ng PDH 45. PDH 45 không đòi hỏi cơ chất đặc hiệu trong hoạt động mở xoắn ADN. Hoạt động mở xoắn ADN hầu hết ngang bằng nhau khi cơ chất đuôi đầu 5,, cơ chất đuôi đầu 3,..Tuy nhiên, nếu cơ chất có vùng xoắn đôi tăng lên đến 34 nucleotit và có đuôi đầu 5, và 3, thì hoạt động mở xoắn AND bị mất hoàn toàn.
Như vậy, kết quả nghiên cứu đã chi tiết hóa các đặc tính sinh hóa của enzim và khẳng định enzim PDH45 là protein quan trọng, có nhiều chức năng tham gia vào các quá trình trao đổi chất ADN, ARN và duy trì các hoạt động cơ bản của tế bào.
BH (Theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả