SpStinet - vwpChiTiet

 

Duy trì thực phẩm tươi nguyên bằng công nghệ MAP

MAP? Công nghệ bao gói khí quyển biến đổi (MAP - Modified Atmosphere Packaging) là bao bọc sản phẩm thực phẩm trong các vật liệu chắn khí, trong đó môi trường khí được thay đổi để ức chế tác nhân gây hư hỏng, nhờ đó có thể duy trì chất lượng của thực phẩm ở mức tốt nhất, kéo dài thời hạn sử dụng.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả