SpStinet - vwpChiTiet

 

Dự đoán khả năng chịu tải của đất sét yếu no nước dưới móng công trình có xét đến sự biến đổi của Građien thấm.

Đề tài do tác giả Nguyễn Đức Nguôn (Trường đại học Kiến trúc Hà Nội) thực hiện nhằm xác định khả năng chịu tải của nền công trình theo thời gian và theo chiều sâu khi có sự biến đổi của gradien thấm ban đầu.

Đề tài tập trung nghiên cứu hai vấn đề: dự đoán sự tăng khả năng chịu tải theo chiều sâu tại thời điểm kết thúc cố kết và dự đoán khả năng chịu tải trọng của nền công trình theo thời gian. Qua đó cho thấy, việc xác định khả năng tăng sức kháng cắt của nền đất sét yếu no nước dưới tải trọng theo thời gian có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đánh giá khả năng chịu tải của công trình, lịch sử chịu tải của nền đất và quá trình xây dựng công trình.
Có thể dựa trên lí thuyết độ chặt – độ ẩm để xét tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá khả năng chịu tải của nền công trình trong quá trình nén cố kết.
Đề tài cũng cho rằng, đánh giá việc tăng khả năng chịu tải của nền đất sét yếu no nước cần tính đến giá trị građien thấm của kết cấu nguyên dạng và sự thay đổi chiều dày nén lún theo thời gian.
Như vậy, việc đánh giá khả năng tăng sức chịu tải của nền đất sét yếu no nước theo lí thuyết độ chặt - ẩm là giải pháp đơn giản, thực tế, xem xét được nhiều yếu tố tổng thể phù hợp với tính chất của môn khoa học thực nghiệm (cơ học đất – nền móng).
BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả