SpStinet - vwpChiTiet

 

Độ nhạy của độ tin cậy và ứng dụng vào việc chọn phương án thiết kế hợp lý

Đề tài do ThS. Nguyễn Trọng Hà (Trường ĐH Vinh) thực hiện giới thiệu phương pháp xác định độ nhạy của các tham số thiết kế trong đó phiếm hàm đáp ứng là độ tin cậy của công trình và phương pháp cải tiến phương án thiết kế theo độ nhạy của độ tin cậy.

Theo đó, đề tài đã giới thiệu phương pháp xác định độ nhạy của các tham số thiết kế trong đó phiếm hàm đáp ứng là độ tin cậy của công trình và đưa ra phương án thiết kế hợp lý khi thiết kế công trình bao gồm: phát biểu bài toán độ nhạy với hàm đáp ứng là độ tin cậy; độ nhạy của một hàm tất định; độ nhạy của một đại lượng ngẫu nhiên; áp dụng vào chọn phương án thiết kế hợp lý. Từ kết quả này người thiết kế có thêm một phương pháp để đưa ra được phương án thiết kế hợp lý khi thiết kế công trình.
LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, 1/2009)

Các tin khác: