SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng một số loài vi khuẩn phân giải xơ trong dịch dạ cỏ của bò cho ăn các khẩu phần khác nhau bằng kỹ thuật real-time PCR

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Nguyễn Trọng Ngữ và Nguyễn Thị Hồng Nhân (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường ĐH Cần Thơ) sử dụng kỹ thuật real-time PCR để xác định số lượng của ba loài vi khuẩn phân giải xơ trong dạ cỏ của bò khi tiêu thụ các khẩu phần khác nhau, kết quả thí nghiệm sẽ được tham khảo để điều chỉnh khẩu phần ăn cho bò nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đặc biệt là trong giai đoạn nuôi bò vỗ béo.

Theo đó, có thể xác định được sự thay đổi của các nhóm vi sinh vật trong hệ vi sinh vật dạ cỏ của bò tiêu thụ các loại khẩu phần khác nhau bằng kỹ thuật real-time PCR. Bò uống dầu có sự gia tăng số lượng của hầu hết các loài vi khuẩn khảo sát, đặc biệt là loài R. flavefaciens ở thời điểm 5 ngày. Bên cạnh đó, bò ăn khẩu phần 0,5% thức ăn hỗn hợp có số lượng vi khuẩn nhiều hơn nhóm bò trong nghiệm thức 2,0% thức ăn hỗn hợp, ngoại trừ loài R. albus có xu hướng tăng giảm không rõ ràng.

Xét về số lượng một số loài vi khuẩn phân giải xơ trong dạ cỏ, việc kết hợp cho bò uống dầu và bổ sung 0,5% thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần mang lại hiệu quả cao nhất.
LV (nguồn: TC KHCN chăn nuôi, số 41-2013) 

Các tin khác: