SpStinet - vwpChiTiet

 

Đề xuất phương pháp đánh giá môi trường nước dựa trên lý thuyết logic “mờ” áp dụng trong giám sát môi trường của doanh nghiệp

Theo nghiên cứu của tác giả Chế Đình Lý (Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG-HCM), sử dụng phương pháp đánh giá đơn yếu tố trong đánh giá giám sát chất lượng nước không thể phản ánh chính xác chất lượng nước vì chỉ cho ra thông tin yếu tố và không thể kết luận chung về mức độ ô nhiễm.


Hình minh họa.

Cách tiếp cận bằng chỉ số chất lượng nước thể hiện tốt hơn trong việc định lượng chất lượng nhưng có thể cho ra các kết luận không phù hợp và không hợp lý trên thực tế. Để khắc phục các hạn chế của phương pháp chỉ số chất lượng nước, có thể áp dụng phương pháp đánh giá toàn diện dựa trên lý thuyết “mờ”.

Tiến trình đánh giá toàn diện theo lý thuyết “mờ” bao gồm 5 bước: thiết lập ma trận V (yếu tố, địa điểm); lựa chọn hệ thống phân bậc chất lượng bằng ma trận U; chọn phương pháp và tính toán trọng số cho các yếu tố tham gia đánh giá; tính ma trận mờ R cho các địa điểm; tính vec tơ giá trị hàm thành viên để kết luận về bậc chất lượng của các địa điểm tham gia đánh giá. Để đánh giá chất lượng nước cho các mẫu phân tích nước theo phương pháp trên, tác giả sử dụng 9 yếu tố: pH, TSS, DO, độ đục, NO2-N, NO3-N, NH3-H, COD, tổng coliform. Các bậc đánh giá dựa vào hướng dẫn của quyết định 879/QĐ-TCMT của Tổng cục môi trường.

Sử dụng 3 mẫu giám sát thử nghiệm thu thập tại một doanh nghiệp và áp dụng phương pháp đánh giá toàn diện dựa trên lý thuyết “mờ”, kết quả cho thấy, chất lượng nước qua giám sát rất kém, bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phương pháp đánh giá toàn diện dựa trên lý thuyết mờ đã được tác giả tin học hóa bằng bộ tính toán tự động trong phần mềm excel.
 
LV (nguồn: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, 10/2012)

Các tin khác: