SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

Cụ thể, Đề tài 1: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An"; Đề tài 2: "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang"; Đề tài 3: "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam"; Đề tài 4: "Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tàng thiên nhiên - văn hóa mở tại khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An"; Đề tài 5 "Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại khu dự trữ sinh quyển Lang Biang"; Đề tài 6: "Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai".

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên tổ chức thông báo danh mục đặt hàng trên theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Sau khi tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành, các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Các tin khác: