SpStinet - vwpChiTiet

 

Dao động dầm đàn hồi từ biến

Đề tài do tác giả Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn thực hiện nghiên cứu dao động dầm đàn hồi từ biến.

Bài toán dao động của dầm với vật rắn đàn hồi theo mô hình từ biến ở nước ta hiện nay chưa được nghiên cứu nhiều. Trong đề tài, bài toán đó lần lượt được giải từ tuyến tính đến phi tuyến với từng phương pháp tiệm cận đối với hệ cấp cao.
Kết quả thực nghiệm cho thấy, chuyển động của dầm đàn hồi theo mô hình từ biến được mô tả bằng phương trình vi phân cấp 3 đối với thời gian t. Điều này trước đây chưa gặp theo mô hình đàn hồi thông thường.
Mặc dù không có lực cản ngoài nhưng vẫn tắt dần khi thời gian tăng vô cùng. Điều này chứng tỏ từ biến của vật liệu làm giảm biên độ dao động.
Bằng phương pháp tiệm cận với phương trình vi phân cấp 3 với hệ ô-tô-nôm, đề tài đã xây dựng được mô hình tìm nghiệm riêng cho bài toán.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả