SpStinet - vwpChiTiet

 

Danh mục các loài thú lớn ở Quảng Trị và ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý hiếm của chúng

Đề tài do tác giả Nguyễn Xuân Đặng, Đặng Ngọc Cần, Nguyễn Xuân Nghĩa (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật) thực hiện nhằm giới thiệu danh mục các loài thú lớn đầy đủ nhất từ trước tới nay và những loài gen quý hiếm cần được bảo tồn.

Từ quá trình khảo sát trong 5 năm (2002-2007) và tập trung vào 2 khu vực là khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông (huyện ĐaKrông) và khu () bảo tồn Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa) cho thấy, có 54 loài thú lớn thuộc 20 họ và 7 bộ đã được ghi nhận, trong đó có 49 loài được ghi khẳng định và 6 loài ghi nhận tạm thời. số loài ghi nhận ở Bắc Hướng Hóa là 47, ở ĐaKrông là 49 loài và ở đường Hồ Chí Minh là 25 loài.

Trong 54 loài được ghi nhận thì có 37 loài thuộc gen quý hiếm, bao gồm 30 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam, 26 loài ghi trong sách đỏ của IUCN…
Các hệ sinh thái rừng của Quảng Trị có tầm quan trọng đặc biệt với việc bảo tồn các loài: sao la, vượn má trắng, chá và chân nâu, thỏ vằn Đông dương, voọc Hà Tĩnh.

BH (Theo Tạp chí Sinh học, tập 29, số 4/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả