SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tính kháng bệnh gỉ sắt trên quần thể lai đậu tương bằng chỉ thị phân tử

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Nguyễn Văn Chương, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lang (Viện Lúa ĐBSCL), Bùi Chí Bửu (Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam) thực hiện.
Kết quả đánh giá kiểu hình của các tổ hợp lai cho thấy, ở thế hệ F1, tổ hợp lai cho khả năng kháng tốt với bệnh gỉ sắt là: MTD 176/OMDN109, OMDN176/AK 05, Nam Van/OMDN109, Nam Vang/OMDN110 (cấp 1), Nam Vang/MTD176 (cấp 0). Khi phân tích ở thế hệ F2 ghi nhận gien gỉ sắt trên các cặp lai Nam Vang/OMDN109 và Nam Vang/OMDN110 với sự phân ly độc lập cho thấy 1 gen trội (dominance) và 1 gen lặn (recessive -  thực phẩm chức năng). Trong khi MTD 176/OMDN109 và OMD176/Nam Vang phân ly với tỷ lệ 7:9, hy vọng trong tổ hợp này mang 2 gien lặn. Tổ hợp MTD 176/OMDN29 phân ly theo tỷ lệ 15:1 cho thấy khả năng tổ hợp này cho 2 gien trội. Bốn chỉ thị phân tử SSR S35, satt 83, Lang RS1, Lang RS2 thể hiện đa hình cao trên quần thể lai hồi giao BC2F3của Nam Vang/MTD 176. Giá trị ước đoán sự chính xác của chỉ thị Lang RS1 đạt 95%, cao hơn so với 3 chỉ thị: SSR S35, satt 83, Lang RS2.
LV (nguồn: TC NN&PTTN, 7/2011)

Các tin khác: