SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất mía

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy cây mía chịu ảnh hưởng rất lớn bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhóm tác giả Đặng Thị Thanh Lê (Đại học KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM) và Nguyễn Kỳ Phùng (Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam) đã sử dụng mô hình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp (DSSAT) nhằm dự báo ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do BĐKH đến năng suất mía tại Định Quán, Đồng Nai.

Phần mềm DSSAT cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình hóa ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng suất mía, từ đó so sánh kết quả mô phỏng với thực tế quan sát được. Nghiên cứu tiến hành trên cơ sở kế thừa kết quả tính toán các kịch bản BĐKH bằng mô hình SimCLIM của Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam.

Kết quả cho thấy, với điều kiện khí tượng tương lai của vùng nghiên cứu, năng suất mía sẽ tăng. Do đó, nhóm tác giả đề nghị tập trung nghiên cứu thêm các loại giống cây trồng khác có khả năng thích nghi và phù hợp với điều kiện của vùng nghiên cứu để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh BĐKH.

TN (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, tháng 2/2014)

Các tin khác: