SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự đa dạng di truyền quần thể sầu riêng bản địa dựa trên hình thái học và chỉ thị sinh học phân tử RAPD

Các tác giả Nguyễn Thị Hà Vy, Huỳnh Đăng Sang… (Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường), Bùi Cách Tuyến (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường) thực hiện đánh giá sự đa dạng di truyền của 10 quần thể sầu riêng (Durio Zibethinus Murr.) được thu thập tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng dựa trên chỉ tiêu hình thái và chỉ thị sinh học phân tử RAPD.

Kết quả đánh giá dựa trên các chỉ tiêu hình thái cho thấy các quần thể sầu riêng có sự đa dạng rất khác nhau. Với 10 mồi RAPD đã tạo ra 146 băng đa hình, mức độ đa hình khá cao (89,03%) trên 10 quần thể sầu riêng. Các quần thể sầu riêng thể hiện sự đa hình di truyền khá cao với giá trị trung bình ước lượng đa dạng gien dao động từ 0,138 – 0,406 với giá trị trung bình 0,271; giá trị trung bình ước lượng đa dạng di truyền dao động từ 0,146-0,406 (trung bình 0,271). Cây phân nhóm đa hình di truyền thể hiện 10 quần thể sầu riêng chia thành 2 nhóm lớn, trong mỗi nhóm có 2 nhóm nhỏ.

Kết quả nghiên cứu này sẽ là thông tin giúp ích cho việc đánh giá đa dạng di truyền của các quần thể sầu riêng ở các vùng khác nhau trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bằng các chỉ thị sinh học phân tử hiện đại hơn trong tương lai.
LV (TC NN&PTNT, kỳ 1, tháng 6/2014)

Các tin khác: