SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự cải thiện chất lượng xét nghiệm huyết học đối với tác động của chương trình ngoại kiểm tra chất lượng (EQAS) tại các phòng xét nghiệm y khoa TP.HCM

Đề tài do các tác giả Trần Hữu Tâm, Lê Thị Bạch Tuyết (Trung tâm Kiểm chuẩn và xét nghiệm TP.HCM) thực hiện với các phòng xét nghiệm y khoa tại TP.HCM lần đầu tiên tình nguyện tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học.
Theo đó, chương trình ngoại kiểm tra chất lượng huyết học do một đơn vị độc lập triển khai và phân tích, xử lý kết quả cũng như đưa ra các khuyến cáo, phản hồi, là một công cụ giúp phát hiện sai số, giám sát theo dõi chất lượng xét nghiệm rất hiệu quả. Đồng thời góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm tham gia. Khi tham gia và thực hiện các mẫu ngoại kiểm sẽ giúp các phòng xét nghiệm nâng cao năng lực và có những biện pháp, hành động phù hợp để khắc phục sai số, cải thiện chất lượng xét nghiệm thể hiện ở việc sai số giảm dần qua các mẫu thử so với trước khi tham gia chương trình. Để kết quả ngoại kiểm tra chất lượng tốt, phòng xét nghiệm phải tăng cường việc giám sát chất lượng, cải thiện quy trình, chuẩn hóa máy móc trang thiết bị và thực hiện nội kiểm thường xuyên, từ đó các kết quả xét nghiệm thực hiện trên mẫu bệnh phẩm đảm bảo độ tin cậy hơn. Nhóm tác giả kiến nghị cần triển khai sâu rộng hơn các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng định kỳ và thường xuyên. Bên cạnh đó cần triển khai thêm các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng đột xuất để đánh giá ngẫu nhiên độ tin cậy của các xét nghiệm được thực hiện tại phòng xét nghiệm. Có những quy định bắt buộc các phòng xét nghiệm phải tham gia ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm và thực hiện nội kiểm tra thường xuyên hơn.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 6-2010)

Các tin khác: