SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ một số enzym chống oxy hóa trong máu của công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với TNT

Đề tài do các tác giả Phạm Quang Tập (Bệnh viện TW Quân đội 108), Nguyễn Bá Vượng, Nguyễn Liễu (Bệnh viện 103 Học viện Quân y) thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi tế bào máu ngoại vi của công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với TNT tại nhà máy Zx; nghiên cứu hoạt độ một số enzym chống oxy hóa và trạng thái chống oxy hóa toàn phần của cơ thể, mối liên quan giữa các enzym chống oxy hóa và chỉ tiêu HC, Hb trong máu của những công nhân này.

Nghiên cứu tiến hành với 54 công nhân (25 nữ và 29 nam) có tiếp xúc nghề nghiệp liên tục với TNT từ 5 năm trở lên và không tiếp xúc với các yếu tố độc hại khác.
Kết quả, số lượng HC và lượng Hb trung bình ở công nhân tiếp xúc trực tiếp với TNT thấp hơn so với nhóm không tiếp xúc có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm tiếp xúc trực tiếp với TNT là 27,7% với HC và 24% với Hb. Hoạt độ enzym SOD (enzym superoxyt dismutase) là 1472 ± 230,38 U/gHb cao hơn nhóm chứng một cách rõ rệt với p<0,05. Hoạt độ enzym GPx (glutathion peroxydase) là 61,52 ± 16,58 U/gHb thấp hơn so với nhóm chứng và trạng thái chống oxy hóa toàn phần của cơ thể (TAS) là 1,46 ± 0,2 mmol/l giảm hơn so với nhóm chứng một cách có ý nghĩa với p<0,05. Số lượng hồng cầu có mối tương quan thuận mức độ vừa với SOD (r=0,37, p<0,05) và TAS (r=0,33, p<0,05), Hb có mối tương quan nghịch mức độ vừa với SOD (r=0,37, p<0,05), GPx (r=0,31, p<0,05) và mối tương quan thuận mức độ vừa với TAS (r=0,35, p<0,05).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả