SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá mức độ tái khoáng hóa men răng của Gel NaF 0,615% trên thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Trịnh Đình Hải, Vũ Mạnh Tuấn (Viện Đào tạo Răng hàm mặt – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá mức độ tái khoáng hóa men răng sau áp Gel NaF 0,615% trên thực nghiệm.

Hình minh họa.

Nghiên cứu thực nghiệm trong labo, trên 120 răng hàm nhỏ vĩnh viễn của trẻ 7-12 tuổi. Ứng dụng máy Lazer huỳnh quang Diagnodent 2910 theo dõi và đánh giá sự thay đổi mức độ khoáng hóa của men răng sau gây hủy khoáng vái tái khoáng với nước bọt và Gel NaF 0,615%.

Kết quả cho thấy, việc áp Gel NaF 0,615% trong 4 phút có tác dụng gây tái khoáng hóa các tổn thương mất khoáng của men răng vĩnh viễn trên thực nghiệm.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2012) 

Các tin khác: