SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá một số hoạt tính sinh học của rễ củ cây ba bét lùn

Các tác giả Phan Thị Hoa (Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam), Nguyễn Thị Minh Hằng (Viện Hóa sinh biển) và các cộng sự thực hiện nghiên cứu các hoạt tính sinh học nhằm làm sáng tỏ các tác dụng trong dân gian của cây ba bét lùn (Mallotus nanus Airy-Shaw), gồm đánh giá hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các cao chiết từ phần rễ củ của loài cây này.

Các cao chiết tổng ethanol (MNT), n-hexan (MNH) và ethyl acetat (MNE) của rễ củ cây ba bét lùn được đánh giá về các hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp quét gốc tự do DPPH, kháng vi sinh vật kiểm định và đặc biệt là khả năng gây độc tế bào của các cao chiết.

Theo đó, cả 3 cao chiết đều thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của dòng tế bào ung thư KB rất mạnh với giá trị IC50 là 0,79 µg/mL đối với MNT, 0,13 µg/mL đối với MNH và 0,30 µg/mL đối với MNE, trong khi giá trị IC50 của ellipticin là 0,57 µg/mL. Cao chiết MNT và MNE có tác dụng chống oxy hóa quét gốc tự do yếu với tỷ lệ % ức chế ở nồng độ 500 µg/mL lần lượt là 50,59% và 83,59%.

Các cao chiết không hoặc thể hiện hoạt tính rất yếu trong các thử nghiệm đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định. Các kết quả trên cho thấy các hoạt chất trong rễ củ cây ba bét lùn chủ yếu là các chất có độ phân cực trung bình tập trung trong cao chiết ethyl acetat (MNE).
LV (nguồn: TC Dược học, số 471 – 2015)

Các tin khác: