SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá một số chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh dứa hộp xuất khẩu của tổng công ty rau quả, nông sản

Đề tài do tác giả Trần Gia Long (Văn phòng đoàn bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm dứa hộp xuất khẩu của Tổng công ty rau quả, nông sản thông qua sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích tăng, giảm các chi phí đầu vào, tác động của nó đến tăng, giảm sản lượng và giá thành sản phẩm, qua đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Nghiên cứu tiến hành với những đơn vị đại diện cho Tổng công ty rau quả, nông sản như Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Hà Nội; mặt hàng dứa hộp miếng nhỏ 20oz (từ dứa Cayene); các chỉ tiêu định lượng ERP (hệ số đo lường mức bảo hộ thật của quá trình sản xuất), DRC (chi phí tài nguyên trong nước) được dùng để đánh giá lợi thế so sánh và cạnh tranh trong sản xuất, chế biến.

Kết quả cho thấy, chi phí bình quân sản xuất một đơn vị sản phẩm dứa hộp xuất khẩu tăng dần do việc gia tăng hầu hết các loại chi phí đầu vào qua các năm gần đây. Tốc độ tăng chi phí này thấp hơn tốc độ tăng giá, do đó sản phẩm dứa hộp miếng nhỏ đang có xu hướng giảm dần năng lực cạnh tranh. Những chi phí đầu vào phải nhập khẩu có xu hướng tăng làm cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm dứa hộp xuất khẩu có xu hướng giảm mạnh hơn. Bên cạnh ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới tăng, các thủ tục hành chính, hải quan chưa được cải cách… đã tác động làm hạn chế khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nhà nước không cần bảo hộ sản phẩm, vì khi thực hiện CEPT (Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung), sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước với chi phí đầu vào chiếm tỷ trọng cao trong giá thành, sản phẩm này có lợi thế cạnh tranh. Tính ERP và DRC khi thuế đầu vào bình quân không cao hơn 5% và thuế đầu ra ở mức 0 hoặc 5% thì với tỷ trọng xuất khẩu như hiện nay, sản phẩm dứa hộp vẫn có lợi thế cạnh tranh (ERP = - 0,2169 và DRC = 0,783). Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dứa hộp xuất khẩu của Tổng công ty rau quả, nông sản: quy hoạch vùng nguyên liệu, ổn định nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào. Tổ chức lại sản xuất, áp dụng công nghệ thích hợp, giảm giá thành chế biến, chi phí bảo trì, đóng gói, dịch vụ phụ trợ, dịch vụ xuất khẩu. Tạo thị trường ổn định (giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới). Nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính.

LV (nguồn: TC NN&PTNT số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả